Vedtægter

I vedtægterne kan du blandt andet læse museets formålsparagraf.

 

Vedtægter for den selvejende institution KUNSTEN Museum of Modern Art Aalborg

1. Navn og ejerforhold
KUNSTEN Museum of Modern Art Aalborg som er museets navn pr. 12.12.2008. Museet er oprindeligt oprettet som Aalborg Kunstmuseum i 1877, senere Nordjyllands Kunstmuseum som i henhold til deklaration af 13. juni 1891 er en selvejende institution. Institutionen ejer museumsejendommen matr.nr. 80 asr, Aalborg markjorder, de til kunstmuseet knyttede kunstsamlinger, legatkapitaler, inventargenstande og andre midler. Museet er statsanerkendt og underkastet gældende museumslovgivning.

 

2.Formål og ansvarsområde
KUNSTENs formål er at indsamle, registrere, bevare, udforske og formidle dansk og udenlandsk kunst, fortrinsvis fra tiden efter år 1900 til i dag, ved at:

 • målrette indsamlingen af kunst for at supplere og udbygge samlingerne 
 • registrere museets samlinger løbende og med mellemrum udgive bestandskataloger over kunstværker i museets eje 
 • kortlægge bevaringstilstanden for museets kunstværker 
 • udføre forskning og markere museets indsats gennem udgivelse af kataloger 
 • virke for udbredelse af kendskabet til og interessen for den bildende kunst ved erhvervelser til og fremvisning af museets egne samlinger 
 • formidle gennem skiftende udstillinger og aktiviteter af alsidig karakter (omvisninger, levende billeder, musik m.v.)

 

3. Samarbejde med andre museer og offentlige myndigheder
KUNSTEN er en del af Danmarks samlede offentlige museumsvæsen med deraf følgende forpligtelser til samarbejde og gensidig bistand. Museet samarbejder med andre museer inden for fælles arbejdsområde.

 

Museet indberetter løbende sin tilvækst til samlingen til det centrale register over kunstværker. Museet skal følge fælles nationale og internationale standarder og normer for museumsvirksomhed efter nærmere retningslinjer fra Kulturarvsstyrelsen.

 

4.Bestyrelsens sammensætning
Institutionen ledes af en bestyrelse på 12 medlemmer, der er ansvarlig for, at institutionens drift til enhver tid er i overensstemmelse med gældende lovgivning og til enhver tid gældende administrative forskrifter. Det bør tilstræbes, at bestyrelsen til sammen repræsenterer kunstfaglig indsigt, ledelsesmæssig og økonomisk forståelse samt kompetencer vedrørende uddannelse/forskning, turisme og markedsføring.

 

Kunsten ledes af en bestyrelse på 12 medlemmer udpeget efter nedenstående principper:

 • Aalborg Kommune: 4 medlemmer udpeges af byrådet 
 • Akademirådet (Akademiet for de skønne kunster): 1 medlem udpeges fra Akademirådets midte 
 • Aalborg Universitet: Rektoratet udpeger 1 medlem fra et relevant institut (Arkitektur og Design eller Oplevelsesøkonomi og Turisme)
 • Aalborg Industri- og Handelskammer: 1 medlem udpeges af bestyrelsen 
 • Kunstens Erhvervsklub: 2 medlemmer udpeges af foreningens forretningsudvalg 
 • Personalet ved KUNSTEN: 1 medlem udpeges blandt museets fast ansatte medarbejdere

 

Valgperioden er sammenfaldende med den kommunale valgperiode på 4 år. Efter hver valgperiodes påbegyndelse vælger bestyrelsen en formand og en næstformand. Et forretningsudvalg på 3 medlemmer kan nedsættes. Bestyrelsens formand, eller i tilfælde af dennes forfald næstformand, tegner museet i forening med museets direktør. Direktøren meddeles prokura med hensyn til den daglige drift. Bestyrelsesmøde holdes, når formanden finder det fornødent, eller når mindst 4 medlemmer fremsætter begrundet ønske herom, dog skal der i det mindste holdes et møde hvert kvartal. Referat af det passerede fremlægges til godkendelse på det næstfølgende møde. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede. I bestyrelsen træffes afgørelser ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Bestyrelsen er ansvarlig for og fastlægger retningslinjerne for kunstmuseets drift, som delvis er baseret på kommunale og statslige tilskud jf. museumslovgivningen. Museets virksomhed er underlagt den gældende museumslov og tilhørende ministerielle bekendtgørelser.

 

5. Ledelse og øvrige personaler
Bestyrelsen ansætter en faguddannet fuldtidsansat leder til at forestå den daglige drift. Museets leder har inden for den af bestyrelsen vedtagne arbejdsplan med tilhørende budget det museumsfaglige og ledelsesmæssige ansvar for museets samlede virksomhed. Lederen beklæder stillingen som sekretær for bestyrelsen og deltager i bestyrelsesmøder, men uden stemmeret. Kunstmuseets øvrige personale ansættes af museets leder under ansvar for bestyrelsen. Personalet skal i omfang og sammensætning stå i et rimeligt forhold til museets størrelse, økonomi, ansvarsområde og arbejdsplan. Personalet skal have lejlighed til at efter- og videreuddanne sig. Museets personale skal følge statens regler om afgang på grund af alder.

 

6. Adresse
KUNSTEN er hjemmehørende i Aalborg Kommune på adressen Kong Christians Allé 50, 9000 Aalborg, endvidere er der eksterne udstillingslokaler i Aalborg Midtby.

7. Budget og arbejdsplan
Kunstmuseets regnskabsår følger kalenderåret. Hvert år forelægges budget og revideret regnskab for bestyrelsen til godkendelse. Budget med tilhørende budgetkommentarer skal sendes til Kulturarvsstyrelsen inden den 31. januar i budgetåret. I det første år i hver ny kommunal valgperiode udarbejder museets leder forslag til arbejdsplan efter ret-ningslinjer fastsat af Kulturarvsstyrelsen. Arbejdsplanforslaget skal behandles og godkendes af bestyrelsen. Den godkendte arbejdsplan skal sendes til Kulturarvsstyrelsen og museets hovedtilskudsyder senest den 15. december. Det skal af planen fremgå, hvilke nærmere bestemte opgaver inden for museets ansvarsområde, museets påregner at udføre de pågældende år. Museet skal indenfor sit ansvarsområde foretage indsamling, registrering og forskning. Kunstmuseet er med hensyn til samlingernes konserveringsmæssige tilstand og opbevaringsforhold undergivet tilsyn efter de til enhver tid gældende regler. Museet skal ved et aktivt formidlingsarbejde gøre sin samling og sin viden tilgængelig for alle befolkningsgrupper.

8. Regnskab og beretning
Museets regnskab skal føres i overensstemmelse med den af Kulturarvsstyrelsen udarbejdede vejledende kontoplan. Museets leder er ansvarlig for forvaltningen af museets indtægter og udgifter. Inden for det godkendte budget med tilhørende arbejdsplan/budgetkommentarer har museets leder dispositionsret. Museets leder eller den dertil bemyndigede skal godkende udgifts- og indtægtsbilag. Årsregnskabet skal afgives efter retningslinjer fastsat af Kulturarvsstyrelsen. Regnskab skal være påtegnet af museets samlede bestyrelse, museets daglige leder og museets revision. Revisionspåtegningen skal angive, at revisionen er udført i overensstemmelse med den af Kulturministeriet fastsatte revisionsinstruks for museer, der modtager statstilskud efter museumsloven. Museets leder skal årligt udarbejde en beretning efter retningslinjer fra Kulturarvsstyrelsen. Beretningen skal godkendes af bestyrelsen. Revisor er den til enhver tid af hovedtilskudsyder anvendte revisor. Regnskab og beretning indsendes årligt til museets hovedtilskudsyder til godkendelse. Det af hovedtilskudsyder godkendte regnskab og beretning indsendes til Kulturarvsstyrelsen inden den 15. juni det efterfølgende år. Bestyrelsen er ansvarlig for, at de museet betroede midler anvendes efter deres bestemmelse. Værdipapirer, som tilhører båndlagte legatkapitaler, forsynes med prohibitivpåtegning af Aalborg Byråd. Væsentlige nedbringelser af museets formue kan kun ske med tilslutning fra museets hovedtilskudsgiver. Ejer museet fast ejendom, skal der tinglyses deklaration om, at der ikke kan disponeres over ejendommen ved pantsætning eller salg uden samtykke fra museets hovedtilskudsgiver.

 

9. Udskillelse, kassation, sikring m. v

Udskillelse (herunder kassation) af genstande fra samlingerne til andre end statslige og statsstøttede museer kan kun ske efter godkendelse fra Kulturarvsstyrelsen (jf. bekendtgørelsen om museer). Deponering af genstande til andre end offentlige institutioner kan kun ske efter forelæggelse for Kulturarvsstyrelsen. Genstande eller samlinger, der er behæftede med klausuler, må ikke modtages uden forelæggelse for Kulturarvsstyrelsen. Museet skal træffe nødvendige foranstaltninger til beskyttelse af samlingerne mod brand, tyveri og hærværk. Skade på samlingerne samt tyveri fra samlingerne skal snarest indberettes til Kulturarvsstyrelsen.

 

10. Åbningstider og adgangsforhold
Museet skal være tilgængeligt for offentligheden på forud bekendtgjorte åbningstider, og åbningstidens omfang skal stå i rimeligt forhold til museets størrelse. Ud over museets udstillinger er dets samlinger, herunder registre, arkiver, magasinerede genstande m.v. offentligt tilgængelige efter forudgående aftale. Hvor hensynet til museets meddelere taler derfor, kan optegnelser, fotos m.v. imidlertid undergives begrænsninger i forhold til offentlighedens adgang og brug

 

11. Vedtægtsgodkendelse
Museets vedtægter såvel som senere ændringer heri skal godkendes af museets hovedtilskudsyder. Museets ansvarsområde såvel som ændringer heri skal godkendes af Kulturarvsstyrelsen. Museets virksomhed, herunder samlingernes konserverings- og registreringsmæssige tilstand og opbevaringsforhold, er undergivet tilsyn af Kulturarvsstyrelsen. Samlingerne er underlagt revision i henhold til bestemmelserne i bekendtgørelse om regnskab og revision af statsanerkendte museer.

 

12. Ophør
Såfremt kunstmuseet ophører med at benytte den nuværende museumsbygning, hjemfalder ejendommen til Aalborg Kommune. For så vidt angår samlingerne afgør kulturministeren efter forhandling med museets hovedtilskudsyder, hvorledes der skal forholdes med museets samling.


Disse vedtægter erstatter de af Aalborg Byråd (sammenlægningsudvalget) den 6. november 2006 godkendte vedtægter. Vedtægterne er først gældende efter godkendelse af Aalborg Byråd.

 

Bestyrelsesmødet 11. marts 2010
Anders Hjulmand
Hans Henrik Henriksen
Jane Kempf Bertelsen
Aksel Klemmesen Nielsen
Gurli Fuglsang Joensen
Jens Ole Christensen Christen
Obel Claus Bonderup
Thorkild Højbjerg
Karsten Nørgaard Simonsen
Erland Knudssøn Madsen
Lone Olesen

 

Vedtægterne er godkendt af Aalborg Byråd den 31. maj 2010.